ASUS ROG GL552VX - การใช้ตัวพิมพ์

background image

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา

= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C

(41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ

เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ

ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน

(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

การทิ้งอย่างเหมาะสม

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้านบน

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ลำาโพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงถูกควบคุมโดย

ซอฟต์แวร์

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้ทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ

เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายละเอียด:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

สี

สถานะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%

สีส้มกะพริบ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10% ถึง

100%

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก

ตัวแสดงสถานะโหมดการบิน

ตัวแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อโหมดการบินในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเปิดทำางาน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน)

จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำางาน

การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

(เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย

ในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา

อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

อยู่ในโหมดสลีป

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้แป้นพิมพ์ ในคู่มือฉบับน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเชื่อมต่อไปยังแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

แบตเตอรี่แพคจะจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ล็อคแบตเตอรี่สปริง

ล็อคแบตเตอรี่สปริงจะล็อคแบตเตอรี่แพคให้เข้าตำาแหน่ง

โดยอัตโนมัติ ทันทีที่ใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่

สำาคัญ! ล็อคนี้ควรยึดไว้ในตำาแหน่งไม่ได้ล็อค

ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค

ล็อคแบตเตอรี่แบบแมนนวล

ล็อคแบตเตอรี่แบบแมนนวลใช้เพื่อยึดแบตเตอรี่แพคให้มั่นคง คุณต้องเลื่อนล็อคนี้ไปยังตำาแหน่

งล็อคหรือปลดล็อคแบบแมนนวลเพื่อใส่หรือถอดแบตเตอรี่แพค

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ฝาปิดช่องใส่

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่สงวนไว้ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำาหรับฮาร์ดดิสก์ที่

ถอดเข้าออกได้ (HDD), SDD (M.2 2280) และโมดูลแรม (RAM)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนหรือติดตั้ง HDD

และโมดูล RAM ของโน้ตบุ๊ค PC ให้ดู

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

ด้านขวา

แจ็คเฮดโฟน/เฮดเซ็ต

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อลำาโพงที่มีแอมปลิฟายเออร์ขับหรือเฮดโฟนได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ตของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟน 3.5 มม. ที่มีตัวนำาสามจุด

พอร์ตแจ็คอินพุตไมโครโฟน

พอร์ตแจ็คอินพุตไมโครโฟนใช้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้า กับไมโครโฟนภายนอก

พอร์ต USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์, HDD ภายนอก, ลำาโพง, กล้อง

และเครื่องพิมพ

ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจสนับสนุนรูปแบบแผ่นดิสก์หลายแบบ เช่น CD, DVD

และ/หรือบลูเรย์ (BD) ที่อาจมีความสามารถในการบันทึกหรือเขียนซ้ำาได

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา

รูนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์

ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

ด้านซ้าย

พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่าย

พลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำาเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวาง

ให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำาคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่าย

พลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

พอร์ต USB ชนิด-C

พอร์ต USB (Universal Serial Bus) ชนิด C มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 กิกะบิต/วินาที

และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หมายเหตุ:

อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP

สำาหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน (LAN)

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

ด้านซ้าย

สล็อตหน่วยความจำาแฟลช

โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ

SD และ SDHC การ์ด

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน มุมมองด้านบน ในคู่มือฉบับน

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

บทที่ 2:

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นการใช้งาน

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา

3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A.

เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC

B.

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

C.

เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

สำาคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 6.32A (120W)

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

สำาคัญ!

ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/

เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลาย

ระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

เราแนะนำาให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดปเตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ

ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า

คำาเตือน!

อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำาหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดไฟไหม้ หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี

ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน

ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อย่าทิ้งลงในกองไฟ

อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่

ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ

ต้องนำาไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม

เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

การใช้ทัชแพด

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลแทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ

จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่

ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป

ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ

แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

เกสเจอร์สองนิ้ว

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว

เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้

ใช้นิ้วอื่นของคุณ เลื่อนบนทัชแพดเพื่อลากรายการ ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อปล่อยรายการ่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่

Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด

Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางาน

การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ปุ่ม Windows

®

10

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูเริ่ม

กดปุ่มนี้เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น

เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

กด

ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

เล่นหรือหยุดชั่วคราว

ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า

หรือกรอถอยหลัง

ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

หรือกรอเดินหน้า

หยุด

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

กด

เพื่อสลับ

ระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็นปุ่มตัวเลข
หรือเป็นปุ่มบังคับทิศทางตัวช

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท

่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

ปุ่มตัวเลข

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

การใช้ออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ:

ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

รูปลักษณ์ที่แท้จริงของออพติคอลโน๊ตบุ๊ค PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน

การใส่ออปติคัลดิสก์

1.

ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมา

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

2.

ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำาคัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3.

จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในฮับ

4.

ผลักฮับพลาสติกของดิสก์ จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของออปติคัลไดรฟ์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

5.

ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน

หรือมีการสั่นสะเทือนบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

บทที่ 3:

การทำางานกับ Windows

®

10

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

10 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:

1.

กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2.

จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

3.

อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

เลือก

I accept (ฉันยอมรับ)

4.

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว

ออนไลน์

การตั้งค่า

บัญชีของคุณ

5.

หลังจากกำาหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows

®

10 จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณ

ต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการ

ติดตั้ง

6.

เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น เดสก์ทอปจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

เมนูเริ่ม

เมนูเริ่ม เป็นทางเข้าหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows

®

, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าต่าง ๆ บนโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

คุณสามารถใช้เมนูเริ่ม เพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้:

เริ่มโปรแกรม หรือแอป Windows

®

เปิดโปรแกรมที่ใช้ทั่วไป หรือแอป Windows

®

ปรับการตั้งค่าของโน้ตบุ๊ค PC

ขอวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการ Windows

ปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ออกจากระบบ Windows หรือสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี ล็อค หรือออกจากบัญชีของคุณ

เปิดเมนูเริ่ม

ปิดเครื่อง เริ่มใหม่ หรือสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

เปิดแอปทั้งหมด

เปิดมุมมองงาน

เปิดแอปจากทาสก์บาร์

เปิดแอปจากหน้าจอเริ่ม

เปิดไฟล์เอ็กซ์พลอเรอร์

เปิดการตั้งค่า

เรียกใช้ Search (ค้นหา)

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเมนูเริ่ม

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือปุ่ม Start (เริ่ม)

ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

กดปุ่มโลโก้ Windows

บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

หนึ่งในการใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดก็คือ การเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือโปรแกรม จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) ที่ส่วนล่างของหน้าจอด้านซ้าย

เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่สมบูรณ์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในลำาดับเรียงตามตัวอักษร

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

แอป Windows

®

นี่คือแอปที่อยู่ที่แผงด้านขวาของเมนูเริ่ม และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows

®

บางตัวจำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft

ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทำางานกับแอป Windows

®

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอป

การเปิดแอป Windows

®

จากเมนูเริ่ม

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอป จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างแอปต่าง ๆ กด

เพื่อเปิดแอป

การปรับแต่งแอป Windows

®

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การเคลื่อนย้ายแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป จากนั้นลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

การเลิกปักหมุดแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Unpin from Start

(เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Unpin from

Start (เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)

การปรับขนาดแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Resize (เปลี่ยนขนาด)

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

, จากนั้นเลือก

Resize

(เปลี่ยนขนาด) และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอป

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปักหมุดแอปมากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

จาก

All apps (แอปทั้งหมด)

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม และคลิกขวา

จากนั้นแทป

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

จาก

All apps (แอปทั้งหมด) กด

บนแอปที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเมนูเริ่ม

จากนั้นเลือก

Pin to Start (ปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่ม)

การปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก

Pin to taskbar

(ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด

จากนั้นเลือก

Pin to

taskbar (ปักหมุดไปยังทาสก์บาร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ทอปต่าง ๆ ได้ด้วย

การเปิดมุมมองงาน

วางตำาแหน่งเมาส์เหนือไอคอน

บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน

กด

บนแป้นพิมพ์

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงแอปเคียงข้างกัน ช่วยให้คุณทำางานหรือสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ได้

สแน็ปฮ็อตสป็อต

คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ็อตสป็อตเหล่านี้ เพื่อสแน็ปแอปลงในตำาแหน่ง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

การใช้สแน็ป

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

ลากแถบชื่อของแอปของคุณ

และปล่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื่อสแน็ป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

กดปุ่ม

ค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแน็ปแอป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์