ASUS ROG GL552VX - ภาพรวม

background image

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ

CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์

เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำาหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN