ASUS ROG GL552VX - การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

background image

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก

ASUS ดำาเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา

และทำาให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS

นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm

สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

121