ASUS ROG GL552VX - ปุ่มฟังก์ชั่น

background image

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น