ASUS ROG GL552VX - Yttrande statliga kommunikationsnämnden

background image

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell

under följande två villkor:

Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning

som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna

för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga

kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här

gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning

i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan

avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och

används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på

radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer

att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga

störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom

att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera

störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

background image

110

E-manual för bärbar dator

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som

mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i

närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast

skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas

om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig

part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska

telekommunikationsmyndighetens)