ASUS ROG GL552VX - Dno

background image

Dno

NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE! Temperatura donje strane notebook računara se može

promeniti iz tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije.

Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje

mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.

VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti

iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije

moguće rasklopiti.

Baterija

Baterija se automatski puni kada je notebook računar povezan na

izvor napajanja. Kada je napunjena, baterija omogućava napajanje

notebook računara.

background image

20

E-priručnik za notebook računar

Opružna brava baterije

Opružna brava baterije automatski postavlja bateriju u

odgovarajući položaj kada se ona umetne u odeljak.

VAŽNO! Brava treba da bude u otključanom položaju prilikom

uklanjanja baterije.

Ručna brava baterije

Ručna brava baterije se koristi za osiguravanje baterije. Ovu

bravu treba ručno da pomerite u zaključan ili otključan položaj

da biste umetnuli ili uklonili bateriju.

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da

topao vazduh izađe iz notebook računara.

UPOZORENJE! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi

ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u

suprotnom može doći do pregrevanja.

Poklopac odeljka

Ovaj poklopac štiti prostor u laptopu koji je rezervisan za

uklonjive čvrste diskove (HDD), SDD (M.2 2280) i module

memorije sa slučajnim pristupom (RAM).

NAPOMENA: Više detalja o zameni ili ugradnji HDD i RAM modula

laptopa potražite u odeljku Poglavlje 5: Nadogradnja laptopa u

okviru ovog e-priručnika.

background image

E-priručnik za notebook računar

21